එන්න, දකින්න.

Maithree RadioMaithree TV
LiveTV

LiveTV

MaithreeTV – Live Broadcasting from Colombo, Sri Lanka.

Watch LiveTV

සිතන්නට යමක්

ඉන්ද්‍රිය ධර්ම වලින් ඔබ මිදුනහොත් ඔබ සිටිනුයේ ලෝකස්වභාවය තුලයි. එය සත්‍යය ගවේෂණයෙන් ලබා ගත යුතුය.

MORE INFO

Live Radio

Maithree Radio – Live Broadcast from Colombo, Sri Lanka.

Listen Live Radio
Live Radio

ධම්ම පදය

යමෙක් ඇස කන නාසාදී ඉන්ද්‍රීයන් පිනවමින් පමණක් සිටීද ඔහු හෝ ඇය දිරා යන ගසක් වැනිය.

එන්න, දකින්න
ධම්ම පදය

Our Programmes

MaithreeTV